ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ID 2008620
Related Station ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Name
Type ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
1933 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΛΥΜΕΝΟ ΕΛ.) Variable step °C 2008620 1952/01/18 14:00 1952/01/18 14:00