ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013402
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/01/01
End Date
Timeseries