ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ID 2013606
Related Station ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2916 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2013606 1932/07/01 08:00 1998/07/26 22:00